english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 81/15.10.2019 г.
Засилване на контрола върху чистотата на атмосферния въздух предвиждат промени в едноименния закон. Когато операторът на действаща горивна инсталация докаже пред компетентния орган, че съответните допустими норми за неорганизирани емисии са технически и икономически неосъществими за отделна инсталация, компетентният орган може да го освободи от задължението за спазване на тези норми, като определи нови. Освобождаването от задължението за спазване на действащите норми се извършва с решение на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, за инсталациите, които не попадат в обхвата на приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, или с издаденото комплексно разрешително по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда. Операторите могат да бъдат освобождавани от спазване на нормите единствено при условие че това няма да доведе до значителен риск за човешкото здраве или околната среда. Операторите, които желаят да бъдат освободени от спазването на нормите, трябва да докажат че: 1. при експлоатацията на съответните инсталации се прилага определена най-добра налична техника или комбинация от такива за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при извършване на дадените категории дейности; 2. имат утвърден план за управление на разтворителите от предходната година; 3. предста вят актуални протоколи от анализи на работната среда; 4. представят актуални протоколи от изпитване, придружени от протоколи за извършени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, когато е приложимо за инсталацията; 5. отговарят на законодателството по опазване на околната среда и човешкото здраве. Министърът на околната среда и водите предварително съгласу ва всички решения по тези заявления.
Лицата, които освобождават за потребление течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в случай че извършват смесване на биогорива с горива от нефтен произход, са длъжни да съставят за всяка партида декларация за съответствие с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, която придружава течните горива при пускането на пазара, разпространението, транспортирането и използването им. В случай че не се извършва смесване при освобождаване за потребление, лицата предоставят вече съставената декларация за освободената партида. Крайните разпространители са длъжни да поставят: 1. маркировка съгласно § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби; 2. на видно и достъпно за потребителя място информация за вид на горивото, изисквания за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, и декларация за съответствие за разпространяваната партида.
Операторите на големи и средни горивни инсталации на твърдо гориво и/или биомаса с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 20 MW, използват система за видеонаблюдение и контрол на всички точки на подаване на горива към котелния цех, на местата на непосредственото подаване на гориво в котлите към всяка инсталация, както и общото място за съхранение на горивото. Системата за видеонаблюдение и контрол трябва да осигурява: 1. проследяване в реално време на вида на подаваното гориво чрез стационарно монтиране на видеокамери на всички точки на подаване на горива към котелния цех на всяка инсталация, както и на общото място за съхранение на горивото; 2. визуален контрол в реално време, като видеокамерите се разполагат по начин, позволяващ безпрепятствено и ясно заснемане вида на използваното гориво; 3. непрекъснат запис на графични изображения (видеоизображения) върху цифров регистратор-сървър, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития; 4. съхранение на записите по т. 3 за срок не по-малък от 6 месеца. Операторите осигуряват за своя сметка отдалечен достъп на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира инсталацията, и на органите на местно самоуправление до видеоизображенията в реално време и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация. Операторите са длъжни да ограничат и предотвратят всяко манипулиране или друго неправомерно въздействие върху системата и нейните компоненти. При поискване операторите предоставят копия от записите на видеоизображенията на контролните органи, включително на органите на местно самоуправление. При извършване на проверкa операторите предоставят на контролните органи, включително на органите на местно самоуправление, цялата съхранявана информация от системата за видеонаблюдение и контрол. Снимки и видеозаписи от системата за видеонаблюдение и контрол могат да се ползват като доказателствено средство или самостоятелно веществено доказателство за установяване и доказване на нарушения на законодателството по опазване на околната среда.
В случаите на оспорване на резултатите от изпитването на проби от течни горива се прилага процедурата за разрешаване на спор съгласно наредбата по чл. 8, ал. 1, като в 7-дневен срок от получаване на протокол/ протоколи от изпитване и констативен/констативни протоколи заинтересованата страна заявява оспорване на резултатите. Разходите при оспорване на резултатите са за сметка на заинтересованата страна, а срокът за приключване на спора е два месеца след заявяване на оспорването. Когато контролните органи констатират, че разпространяваното течно гориво на бензиностанция отговаря на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, но не отговаря на изискванията на чл. 47 от Закона за енергията от възобновяеми източници, същото не се изтегля от пазара, в случай че крайният разпространител предприеме действия за привеждането му в съответствие, като смеси наличните количества горива на бензиностанцията с партида гориво, позволяващо привеждането му в съответствие с изискванията. Привеждането на горивото в съответствие с изискванията се доказва с проба от смесеното гориво, взета от контролните органи и изпитана в акредитирана лаборатория по показатели, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, като разходите за изпитване са за сметка на крайния разпространител. В протокола от изпитването на акредитираната лаборатория трябва да се съдържа цялата необходима информация за идентифициране на взетата проба. Контролните органи въз основа на протокола от изпитването извършват експертиза за съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за чистотата на атмосферния въздух и при установено несъответствие течното гориво се изтегля от пазара. Когато контролните органи не констатират съдържание на биогориво в разпространяваното течно гориво на бензиностанция, същото се изтегля от пазара. Въведени са и по-стриктни правила за контрол върху ефективността на системите чрез проверки от председателя на Българския институт по метрология или от оправомощени от него юридически лица, като са завишени и административно-наказателните санкции за нарушения на закона.

По-висока ефектевност в борбата с трафика на хора предвиждат промени в едноименния закон. За осъществяването на дейността и целите му се създават приюти за временно настаняване на жертви на трафика на хора и приюти за последваща реинтеграция. За откриване и поддържане на приютите се предвижда средства от държавния бюджет. Неправителствените организации могат да подпомагат дейността в рамките на управляваните от тях средства. Председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет ще е заместник министър-председател, определен с решение на кабинета. В състава на комисията се включват заместник-министър на външните работи, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на образованието и науката, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, заместник-председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, определени от съответните министри и председатели. В заседанията на Националната комисия, при условията и по реда, определени с правилника по ал. 6, могат да участват представители на юридически лица с нестопанска цел и международни организации с представителства в страната, които извършват дейност по предотвратяване на трафика на хора и закрила на жертвите от него.
Националната комисия е със статут на национален орган за докладване по смисъла на чл. 19 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. Съставът на местните комисии за борба с трафика на хора към общините е от 3 до 7 членове и се определя със заповед на кмета. За председател се определя заместник-кмет. В местните комисии се включват представители на общинската администрация, отговарящи за проблемите на образованието, здравеопазването и социалната политика, на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, отделите за закрила на детето в дирекции “Социално подпомагане”, на полицията, на неправителствените организации, както и педагози, психолози, юристи, лекари и други. На заседанията на местните комисии участва и прокурор от районна прокуратура. В местните комисии се назначава секретар. Възнаграждението на секретаря се определя от кмета при условията и по реда, определени с правилника по чл. 4, ал. 6. Издръжката на местните комисии се осигурява от бюджета на Националната комисия.

Председателят на Националната комисия представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността и. Прецизирани са правомощията на Националната комисия, която ще координира прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора и изпълнението на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора. За изпълнение на правомощията си и в качеството на национален орган за докладване изисква и получава информация от други държавни органи, физически и юридически лица, както и от неправителствени организации, които имат отношение към борбата с трафика на хора. Анаалгични са промените и в правомощията на местните комисии в подпомагане дейността на Националната камисия.

Приютите за временно настаняване на жертвите на трафика на хора и приютите за последваща реинтеграция се откриват:1. от Националната комисия по нейна инициатива или по предложение на местните комисии или общините; 2. от физически лица и юридически лица с нестопанска цел, които предоставят подслон на жертвите на трафика на хора, след вписване в регистър към Националната комисия при условия и по ред, определени с правилника по чл. 12. В приютите се приемат лица, които са заявили, че са жертви на трафика на хора. Приемането се извършва по тяхно искане за срок не по-малко от 30 дни при условията и по реда на този закон и правилника по чл. 12.
Срокът на настаняване може да бъде продължен по предложение на съответния приют, местните комисии, органите на досъдебното производство или съда, когато лицето е изявило желание за това.
Приютите за временно настаняване осигуряват нормални условия за пребиваване и лична хигиена; предоставят на настанените лица храна и медикаменти; обезпечават неотложна медицинска и психологическа помощ; подпомагат настанените лица за установяването на контакт с техните близки, както и със специализираните ведомства и организации; осигуряват безплатна правна помощ и подходяща езикова помощ, ако настаненото лице не владее български език.
Приютите за последваща реинтеграция осигуряват нормални условия за пребиваване и лична хигиена; подпомагат социалното включване на жертвите на трафика на хора.

Националната комисия създава центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора. Центровете предоставят информация относно административните и съдебните процедури, които уреждат подпомагането и защитата на жертвите на трафика на хора, на разбираем за тях език; осигуряват специализирана психологическа и медицинска помощ; подпомагат реинтегрирането на жертвата в семейната и социалната среда. Средствата за функциониране на центровете се осигуряват от бюджета на Националната комисия. Държавните органи, комисиите, центровете и приютите в рамките на своята компетентност са длъжни да оказват закрила и помощ на лицата, които са жертва на трафика на хора, без да се допуска пряка или непряка дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, етническа принадлежност, лично положение, пол, сексуална ориентация, раса, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение и наличие на психически и физически увреждания. Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина в сътрудничество с администрацията на Националната комисия и по реда, определен с Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, оказват помощ и съдействие на българските граждани, жертви на трафика на хора, за завръщането им в страната. Органите по закрила на детето, определени от Закона за закрила на детето, предприемат необходимите мерки за закрила на детето - жертва на трафик на хора, с оглед на гарантирането на неговите права.