english
български
deutsch italiano
Varadinov & Co.
Бюлетин

Varadinov & Co Attorneys at law is recognised in the IFLR1000
IFLR2020
IFLR2019
IFLR2018
IFLR2017
IFLR2016
IFLR2015
IFLR2014
Varadinov & Co Attorneys at law is listed in Legal 500
Legal500
 

ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.
Навлизане на електронните удостоверителни услуги в административния оборот предвиждат промени в Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В общината, района или кметството ще се издават удостоверения за всички лица независимо от адресната им регистрация с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи. Приложим е режимът на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Производството по издаване на удостоверения започва с подаване на писмено искане на хартиен носител или в електронна форма по образец съгласно приложения към наредбата. Подаденото писмено искане на хартиен носител или в електронна форма се регистрира с входящ номер и дата. Искането за издаване на удостоверения може да бъде и устно, като същото се отразява в протокол по образец, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Данните се предоставят в писмен вид незабавно, но не по-късно от 7 дни от постъпване на искането. Заявителят може да иска получаване на удостоверение за своя сметка чрез лицензиран пощенски оператор, като декларира че пощенските разходи са платими при получаването и че е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

ДВ, бр. 9/31.01.2020 г.
Прецизиране на режима и завишени изисквания и санкции въвеждат промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход . Регламентира се временното съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, в съдове и/или в резервоари с обща вместимост не повече от 50 куб. м на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба; съдовете и/или резервоарите за съхранение са с монтирани средства за измерване на изведените от тях количества, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност или по реда на чл. 118, ал. 10 от същия закон. Обхватът на тази дейност е очертан и с изискването продуктите да се използват с цел зареждане на собствена, наета или ползвана на друго правно основание земеделска техника, за която е допустимо зареждане извън стопанството чрез технически изправни и осигурени със средства за пожарогасене транспортни средства до 1000 л. За да бъде регистрирано за извършване на тази дейност, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия: 1. да има активи или внесен уставен капитал в размер, както следва: а) 50 000 лв. – за новорегистриран търговец и лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв.; б) 100 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.; в) 200 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.; г) 500 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.; д) 1 000 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година над 50 000 000 лв.; 2. в случай че е търговско дружество, срокът, за който е учредено, следва да бъде не по-малък от две години и 6 месеца, считано от датата на подаването на заявлението за регистрация.
Обектът, от който ще се извършва дейността, когато е: а) бензиностанция, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и: аа) да отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж по смисъла на Закона за устройство на територията; бб) да отговаря на условието по чл. 118, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност, което обстоятелство се установява по служебен ред от Националната агенция за приходите; б) вътрешен обект, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот или да е преместваем и: аа) да отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж, или за преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията; бб) да отговаря на условието по чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, което се установява по служебен ред от Националната агенция за приходите. За дейност по автомобилни превози: а) транспортните средства, с които ще се извършва дейността, следва да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; б) транспортните средства, с които ще се извършва дейността, следва да са с монтирани средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, което се удостоверява по служебен ред от Българския институт по метрология, с изключение на транспортните средства, които се използват за зареждания без търговски плащания.
Забран ява се зареж дането с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица чрез вътрешен обект. Вътрешен обект и бензиностанция не може да използват общи резервоари и/или средства за измерване на разход/обем. Този режим не се прилага, когато вътрешният обект: 1. обслужва една или повече концесии за добив на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства, правата върху които се притежават от един и същ концесионер на територията на една административна област, и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ или на обекта за преработка на добитите подземни богатства; 2. се намира в концесионна територия по смисъла на Закона за концесиите или обслужва строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на лицето, регистрирано за упражняване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2 от вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка с концесията или строежа.

Дългоочакваният Закон за маслодайната роза урежда обществените отношения, свързани със: създаването и поддържането на публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза; идентификацията и отглеждането на насажденията от маслодайна роза; изкупуването на цвят от маслодайна роза; производството и етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза; изискванията към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, към розопроизводителите и розопреработвателите; научното обслужване в областта на розопроизводството, статута и функциите на Консултативния съвет по маслодайната роза; контрола върху дейността на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.Целта на закона е опазването на маслодайната роза, традиционно отглеждана на територията на Република България. Министерството на земеделието, храните и горите поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза. За вписване в регистъра по розопроизводителите, розопреработвателите и собствениците на обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза подават единно заявление по образец в общинската служба по земеделие по постоянния адрес на физическото лице, съответно по седалището на едноличния търговец или юридическото лице.
Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. В 14-дневен срок от датата на подаване на единното заявление общинската служба по земеделие извършва проверка на посочената в него информация. Въз основа на резултата от проверката директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ издава заповед за вписване в регистъра на съответния розопроизводител, розопреработвател или обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, или постановява отказ; заповедта за отказ се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.